Pomoc pro žáky s OMJ: Jak upravit 11 klíčových oblastí

Děti se zkušenostmi a dovednostmi osvojenými v jiném jazyce a v odlišném sociálním a kulturním prostředí jsou ohrožovány školní neúspěšností, nerovností ve vzdělávání nebo nepřijetím ze strany spolužáků. Ani pro školy není tato situace jednoduchá. Pomocí v pravou chvíli je dokument organizace META.

Nevládní nezisková organizace META, o. p. s., která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci, vydala dokument zvaný Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022. Jde o přehled doporučení v 11 klíčových oblastech, která mají zajistit spravedlivé podmínky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Věnují se například tématům jazykové přípravy na všech stupních škol, podpoře inkluze a rozvoji jazyka ve výuce nebo doporučují konkrétní úpravy zkoušek, které ovlivňují přechod na střední školu nebo její ukončení. Díky tomuto dokumentu se tak žákům s OMJ může zpřístupnit kvalitní vzdělávání a rozvíjet jejich vícejazyčnost a potenciál. Školy, které se těmito doporučeními řídí jsou pak otevřenější a více rozumějí problematice žáků–cizinců.

Strategické cíle jsou již třetím dokumentem s doporučeními, který META vydala a navazují a dále rozvíjí ta z roku 2018. Některá z nich se osvědčila a jsou v praxi běžně užívána. Jedná se například o systémovou úpravu jazykové přípravy v povinném vzdělávání nebo vytvoření jazykové diagnostiky a kurikula pro přípravné třídy. Veškeré dokumenty jsou doplněny o schémata, která mimo jiné ukazují potřebné kroky k realizaci všech 11 klíčových oblastí.

Celý dokument Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022 je k přečtení a stáhnutí na webových stránkách METY.