Dotační možnosti pro mateřské školy

Mateřské školy mohou využívat rozsáhlou nabídku dotačních programů z národních i evropských zdrojů. Proč jich tedy nevyužít? Výzvy jsou vyhlašovány průběžně a zaměřují se převážně na financování nových výukových programů, problematiky multikulturní společnosti či zvyšování kapacit škol. Níže uvádíme výběr možných dotačních titulů, prostřednictvím kterých mohou aktivní ředitelé čerpat finanční prostředky pro rozvoj svých mateřských škol.                               

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

V rámci OP VVV je nyní otevřená výzva Šablony II. Je třeba rozlišit výzvu pro pražské mateřské školy a mimopražské. Podpořeny budou jak mateřské školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak i jiné mateřské školy, které nejsou zřizované organizačními složkami státu.

Projekty je možno přihlašovat do konce prvního pololetí 2019. Jedná se však o průběžnou výzvu, projekty se hodnotí ihned, jakmile jsou předloženy. Existuje zde proto riziko dřívějšího uzavření výzvy, pokud dojde k vyčerpání finančních prostředků na ni alokovaných. Výše ex-ante dotace z Evropského sociálního fondu je 100 %. Žadatel se tedy nepodílí vlastními zdroji a zároveň finanční prostředky získá před realizací samotných výdajů.

Pro školy představuje tato výzva minimální administrativní zátěž, jelikož je zde uplatňováno jednotkové vykazování. Výzva stanovuje tarifní finanční částky na jednotlivé úkony a počty podpořených dětí či pedagogů. Skutečně vynaložené výdaje se nepředkládají.

Na co lze v rámci výzvy čerpat?               

V rámci výzvy je možno získat finanční prostředky na personální podporu v několika podobách, jednou z nich je školní asistent. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Druhou možností je speciální pedagog, který diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby dětí a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále je možné podpořit zapojení školního psychologa či sociálního pedagoga nebo chůvy, která v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Druhou oblastí podpory je osobnostně-sociální a profesní rozvoj pedagogů. Podpořeno je vzdělání samotných pracovníků mateřské školy formou vzdělávacích programů či supervize, mentoringu nebo koučingu. Ke zvyšování kvality práce pedagogů a vzdělávání dětí přispěje rovněž podpora sdílení zkušeností mezi mateřskými školami prostřednictvím vzájemných návštěv či spolupráce s odborníky z praxe.

Třetí oblastí je zapojování informačních a komunikačních technologií do vzdělávání v mateřských školách. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Čtvrtou oblastí šablon jsou rozvojové aktivity zahrnující projektový den ve škole či mimo školu na podporu společného vzdělávání a rozvinutí klíčových kompetencí dětí. Důležitá je rovněž spolupráce s rodiči dětí a veřejností. Odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka se týkají usnadnění přechodu dětí do základní školy. Volnočasové komunitní osvětové setkání se zaměří např. na mezigenerační soužití či kulturní rozmanitosti.

Operační program Praha – pól růstu

Tento program aktuálně podporuje mateřské školy formou financování začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Stejně jako výzva v rámci OP VVV je i tato průběžná včetně jednotkového vykazování. Zacílena je však pouze na pražské mateřské školy. Ex-ante podpora je poskytována až do 100 % způsobilých výdajů.

Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění odlišným kulturám a toleranci vůči nim. K překonání jazykové bariéry poslouží dvojjazyčný školní asistent či interkulturní pracovník. Zapojení těchto pracovníků pomůže v komunikaci mezi školou, rodiči a dítětem, případně dalšími pedagogy, zástupci poradenských zařízení apod. Dětem může být rovněž umožněna intenzivní výuka češtiny. Výzva myslí samozřejmě i na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků včetně stáží či setkávání a spolupráce s rodiči dětí. Tyto aktivity podpoří vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusi o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury. Škola může také zorganizovat volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka na téma multikulturní společnosti či životního prostředí v okolí školy.

Operační program Praha – pól růstu má v plánu během roku 2019 vyhlásit rovněž několik výzev zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Podpořeno bude zavádění principů multikulturní výchovy ve školách včetně zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.

Integrovaný regionální operační program

Tento program nabízí příležitosti pro mimopražské mateřské školy. Vyhlašuje výzvy na podporu infrastruktury předškolního vzdělávání. Financováno je rozšíření stávajících či vznik nových mateřských škol, podpořeny jsou stavební práce, nákup pozemků a staveb či vybavení budov a učeben včetně kompenzačních pomůcek.

Mateřské školy mohou využít také národní financování, a to především v Národním programu životního prostředí, kde bude vyhlášena výzva zaměřená na budování přírodních zahrad. Na školní pozemek tak bude možné si pořídit bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee a další typy dětských hřišť.

Každá dotační výzva se může na první pohled zdát administrativně příliš náročná. Řídící orgány však množství výzev přizpůsobují personálním kapacitám škol a vyhlašují výzvy se zjednodušeným vykazováním a minimální zátěží na přípravu žádosti. Proto se nebojte, podejte si projekt a rozvíjejte svou mateřskou školu.

[ratings]

Napsat komentář